پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امین افتخاری [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه به مطالعه ریخت شناسی، خواص ساختاری و اپتیکی نمونه‌های اکسید مولیبدن (MoO3) تهیه ‌شده به روش‌های اسپری پایرولیزیز و هیدروترمال پرداخته شده است. هم‌چنین اثر آلایش قلع بر روی نمونه های اکسید مولیبدن که با روش اسپری پایرولیزیز تهیه شدند، بررسی شد. برای مشخصه یابی نمونه‌ها از دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی UV-Vis استفاده گردید. پارامترهای رشد مورد مطالعه به وسیله‌ی دستگاه اسپری پایرولیزیز عبارتند از: دمای زیرلایه (در بازه ی ℃ 450-250)، غلظت محلول اولیه (در محدوده ی M 1/0-01/0)، حجم محلول اولیه (در گستره mL 75-25)، آهنگ لایه نشانی (در محدوده ی mL/min 20-5) و افزودن آلایش قلع به نمونه‌ها با نسبت های مولی مختلف Sn/Mo (در بازه ی 50/0-05/0). الگوی XRD نمونه‌های بدون ناخالصی فاز پایدار ترمودینامیکی α-MoO3 با ساختار بلوری راست گوشه را نشان می دهد. قله هایی در راستاهای {0k0} (6 و4، 2k=) در الگوهای پراش دیده می شود که نشان دهنده ساختار لایه ای نمونه ها است. تصاویر FESEM نمونه‌ها وجود کره هایی با ابعاد میکرو را نشان می دهد که پوسته کره‌ها ساختار لایه‌ای شکل دارند. همچنین با استفاده از طیف عبوری و بازتاب لایه‌ها درصد عبور نور، ضریب جذب و گاف نواری مستقیم نمونه ها به دست آمد و تحلیل شد. در روش هیدروترمال از زیرلایه‌هایی که قبلاً به روش اسپری پایرولیزیز رشد یافته بودند به عنوان لایه بذری، استفاده شد. در این بخش تاثیر زیرلایه‌ی شیشه‌ای و لایه‌های بذری با شرایط رشد مختلف و همچنین مدت زمان فرایند هیدروترمال، بررسی شد. الگوی پراش پرتو X نمونه‌ها فاز پایدار ترمودینامیکی α-MoO3 با ساختار بلوری راست گوشه را نشان می دهد، همچنین تصاویر FESEM نمونه ها رشد ترجیحی بر روی لایه بذری را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید مولیبدن #اسپری پایرولیزیز #هیدروترمال #لایه نازک #نانوساختارها #ریخت شناسی سطح #خواص ساختاری و نوری.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)