پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حدیث تربتیان [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: سلو‌ل‌‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه (DSSC) در گروه سلول‌های خورشیدی نسل سوم قرار دارند. در این طبقه بندی لایه‌ی رنگدانه‌ای که جذب سطح نیمرسانای اکسید فلزی (فوتوآند) شده است نور خورشید را جذب می‌کند و یک الکترون را به نوار رسانش آن منتقل می‌کند. در این پایان‌نامه از دی‌اکسیدتیتانیوم (TiO2) به عنوان اکسید نیمرسانای قابل کاربرد در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای به عنوان فوتوآند استفاده شده است. به این منظور لایه های نازک TiO2 با دو روش اسپری پایرولیزیز و آبی-گرمایی رشد داده شده و ویژگی‌های مختلف آن ها بررسی شدند. این لایه‌ها در روش افشانه پایرولیزیز در دمای C°150 بر روی دو زیرلایه شیشه و شیشه پوشش داده شده با FTO (به عنوان لایه رسانا) لایه نشانی شدند. محلول اولیه برای افشانه پایرولیزیز از ماده اصلی تیتانیوم ایزوپروپوکساید و حلال ایزوپروپانول ساخته شد. نمونه‌ها با دو روش افشاندن پالسی و غیرپالسی و در دو حجم محلول 200 و mL 350 تهیه شدند. نتایج نشان داد که حالت پالسی از رسانندگی بیشتر برخوردار است و با افزیش حجم رسانندگی افزایش می‌یابد. آنالیز الگوی XRD نشان‌دهنده تشکیل فاز آناتاز با قله ترجیحی (101) در هر زیرلایه در حجم mL 350 است. در روش آبی-گرمایی لایه‌های نازک بر روی زیرلایه شیشه پوشش داده شده با FTO رشد داده شدند و از دو نوع ماده متفاوت تیتانیوم ایزوپروپوکساید (TTIP) و تتراکلریدتیتانیوم (TiCl4) به عنوان پیش ماده اصلی محلول استفاده شد. رشد در سه دمای 100، 115 و C°130 انجام شد. با آنالیز XRD، در هر سه دمای آبی-گرمایی تشکیل فاز روتیل با راستای ترجیحی (101) مشاهده گردید. همچنین اثر غلظت عامل پایدارکننده CTAB به عنوان سورفکتانت در دمای بهینه C°115 در غلظت‌های 3، 6 و M 5/13 مطالعه شد. تصاویر FESEM نشان داد که با افزایش غلظت CTAB، ریخت‌شناسی سطح لایه نازک تغییر می‌کند به نحوی که تعداد نانو گل‌ها در سطح کم می‌شود. با این حال آنالیز الگوی XRD افزایش شدت پیک‌ها را تأیید می‌کند. لایه‌های نازک TiO2 سنتز شده به وسیله‌ی طیف‌سنجی UV-Vis، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) مشخصه‌یابی شدند. در این پایان‌نامه به ساخت و مشخصه‌یابی ویژگی‌های TiO2 برای کاربرد در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای پرداخته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلول خورشیدی رنگدانه‌ای (DSSC) #فوتوآند #دی‌اکسید تیتانیوم #اسپری پایرولیزیز #آبی-گرمایی (هیدروترمال) #نانوساختار #لایه نازک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)