مهدی قوتمند

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دكتري آناليز عددي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه يزد
زمینه ها و علایق پژوهشی: معادلات ديفرانسيل - جبري و جزيي - جبري
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
82

Citations

5

h-index

3

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
58

Citations

5

h-index

15

Co-authors

3

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 36
نرگس پیک‌رایگان (1401)، "حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری-تأخیری با روش هم‌محلی-طیفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]،
هدی رضایی (1401)، "روش‌ها‌ی محاسباتی در معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات دیفرانسیل جزئی با موجک هار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]،
حمیده اکبری (1400)، "تحلیل ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ روش ﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﮋاﻧﺪر ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال وﻟﺘﺮای ﻏﯿﺮخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبیان بروجنی (1399)، "روش هم مکانی موجک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی با استفاده از ماتریس ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، سمیه مغاری [استاد/ اساتید مشاور]
امین امرایی (1397)، "حل عددی و تحلیلی سیستم‌های دیفرانسیل جبری خطی تأخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه محمودی (1397)، "روش های شبه طیفی برای حل معادلات انتگرال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه محمودی (1397)، "حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از برخی از موجک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پروانه جمالی (1396)، "پایداری سیستم های تاخیری با یک تاخیر متغیر زمان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه غلامی (1395)، "تجزیه شبه SVD ماتریس و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نصراله یوسفی نیا (1395)، "معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای تاخیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
انسیه تفتیان (1395)، "حل رده ای از معادلات دیفرانسیل با روش های شبه طیفی چپیشف-لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرجان امیراسدی (1395)، "کنترل سیستم‌های خطی دو‌بعدی کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فریده قلیچی (1394)، "روش گام کسری برای حل معادلات دیفرانسیل جبری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه سپهر (1394)، "پایداری سیستم‌های پیوسته زمانی کسری مثبت با تأخیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیده ابراهیمی (1394)، "کنترل پذیری سیستم های خطی مرتبه بالا و کاربرد آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهناز جوکار (1394)، "همگرایی بدون مش کالوکیشن برای معادلات سهموی تمام غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رمضان اسماعیلی (1394)، "حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی با روش تجزیه آدومیان تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، جواد وحیدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سولماز انکاری (1393)، "روش عناصر متناهی تطبیقی برای مسایل بیضوی با ضرایب ناپیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هدا ساکی (1393)، "تعمیم ضرایب لاگرانژ برای تکرارهای وردشی بکار رفته درحل دستگاههای معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه حیدری ماسوله (1393)، "روش نامساوی ماتریسی خطی در تئوری کنترل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیمین پویا (1393)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری تاخیری با روشهای عددی و نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید میلاد حسینی (1393)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری کسری با روش های نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم جوکار (1392)، "روش های اجزای محدود و تفاضلات متناهی تطبیقی ترکیبی برای مساله های پراکندگی معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده علی آبادیان (1392)، "حل معادلات دیفرانسیل ـ جبری با روش های نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رحمتی (1392)، "حل مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی با استفاده از موجک های لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید رقیه میر باقری (1392)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری جزیی با روشهای نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند [استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمعادلات دیفرانسیلشورای آموزشی و تحصیلات تکمیلیحضور در دانشکدهمراجعه دانشجویان
یک‌شنبهشورای دانشگاهشورای پژوهشی حل عددی معادلات انتگرال
دوشنبهآحضور در دانشکدهشورای گروهحضور در دانشکده مراجعه دانشجویان دکتری
سه‌شنبهحل عددی معادلات انتگرالشوراهای دانشکدهحضور در دانشکدهمعادلات دیفرانسیل
چهارشنبهحضور در دانشکدهمراجعه دانشجو ارشد
پنج‌شنبه
توضیحات: دانشجویان محترم خواهشمند است در ساعات اعلام شده مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلامضمن سپاس از لطف شما بنده هم اعیاد گذشته قربان و غدیر را تبریک عرض می کنم، لطفا
به مدیران گروه جدید آقایان دکتر زیره و دکتر غزنوی مراجعه کنید.
پاسخ: با سلام
رشته آمار 11 تیر، رشته ریاضی کاربردی 12تیر و رشته ریاضی محض 11-13 تیر می باشد.
پاسخ: با سلام، سپاس از لطف شما بنده انجام وظیفه نموده ام.
پاسخ: با سلام، برای ورودی جدید(95 به بعد) 14 واحد می باشد.
پاسخ: با سلام
من تعدادی ایمیل در خصوص تکالیف دریافت کرده ام. شما مشخصات خود را ذکر نکردید تا پاسخ قطعی بدهم.
پاسخ: با سلام
تنهاس ساعتی که برای همه گرایشها مقدور بود ارایه گردید. شما می توانید آنالیز حقیقی که در دو گروه ارایه شده تغییر گروه دهید.
پاسخ: با سلام، این هفته شنبه تا چهارشنبه 10-14