پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سیده عالیه رضائی کوشالشاه [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، روش تطبیقی عناصر متناهی گالرکین زمان گسسته فضا-زمان، شامل شرایط مرزی غیرانعکاسی دقیق مرتبه بالا، برای مسایل موج بیکران را بیان می کنیم. بر اساس روش گاوس- سایدل، طرح تکرار چندسطحی اسپارس را برای حل دستگاه معادلات کاملا گسسته ی درونی و مرزی ارایه می دهیم. با توجه به ماهیت مکانی انتشار موج روند تکراری فقط به چند تکرار در هر گام زمانی نیاز دارد. با قطریسازی ماتریسهای میرایی، جرم و مرزی در هزینه صرفه جویی میکنیم. استراتژی فضا-زمان hتطبیقی که بر اساس برآورد خطای فضایی زینکوویچ-زو است را کار میبریم. برآورد خطای زمانی از جهش ناپیوسته بین گامهای زمانی جواب میدان درونی و توابع کمکی مرزی به دست می آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تطبیق روش عناصر متناهی #فضا-زمان گالرکین #معادله موج #شرایط مرزی غیرانعکاسی #گسسته سازی گالرکین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)