پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم جوکار [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: برای مدلسازی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، در حالات ٢و ٣ بعدی، کارایی روش از نظر اجرایی و به خصوص حافظه ی موردنیاز، اهمیت بسیاری دارد. از سویی، در بسیاری از کاربردهای معادله ی موج، فقط بخش کوچکی از دامنه ی محاسباتی، پیچیده است و به گسسته سازی پیچیده، نیاز دارد درحالی که، ناحیه بزرگی از دامنه ی محاسباتی، با شبکه دکارتی ساده، گسسته می شود. به همین دلیل در این پایان نامه، روشی ترکیبی ارایه می شود که انعطاف پذیری روش عناصر متناهی را با کارایی روش تفاضلات متناهی، ترکیب می کند؛ به عبارت دیگر، دامنه به دو بخش تقسیم می شود، در بخش هایی از دامنه که هندسه، ساده است از روش تفاضلات متناهی و در بخش های پیچیده تر، از روش عناصر متناهی، استفاده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مساله معکوس #معادله ی موج #اجزای محدود #تفاضلات متناهی #روش لاگرانژ #شبه نیوتون #بهینه سازی #تطبیق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)