پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هدا ساکی [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه شیوه جدیدی از روش تکرار وردشی برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول معرفی می شود. این شیوه بر خلاف شیوه کلاسیک تغییرات محدود را در عبارات غیرخطی بکار می برد. این روش در مقایسه با شیوه کلاسیک با تعمیم ضرایب لاگرانژ میزان محاسبات را کاهش می دهد و جواب را سریعتر به دست می آورد. برای تایید روش جدید در حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی مثال هایی را ارایه می دهیم که نشان می دهد استفاده از ضرایب لاگرانژ تعمیم یافته قابل اعتمادتر است. همچنین روش تکرار وردشی را برای مسایل مقدار مرزی و اولیه بکار می بریم. همچنین الگوریتم جدیدی را برای مسایل مقدار مرزی خطی و غیر خطی معرفی می کنیم که نیازمند استفاده از تابع گرین نیست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش تکرار وردشی #دستگاه معادلات دیفرانسیل #تغییرات محدود #ضریب لاگرانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)