پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عاطفه آزاد [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: پاسخ عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به خصوص معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی به نسبت نسخه های غیرتصادفی زمینه ای جدید است. تقریبا اکثر الگوریتم هایی که جواب های نسبتا مناسبی برای معادلات دیفرانسیل معمولی به دست میدهند، جواب هایی ضعیف در برابر نسخه تصادفی آن دارند. از جمله راه حل های معرفی شده، روش اویلر-مارایوما و روش میلستین و روش رونگه کوتا برای معادلات دیفرانسیل تصادفی است. دراین پایان نامه عمومی ترین روش المان محدود میلستین-گالرکین را در دسته معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی نیمه خطی به کار می بریم. در فصل اول مفاهیم و تعاریف اولیه را بیان نموده و مروری گذرا بر تعاریف معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی و مفاهیم نظریه احتمال خواهیم کرد. در فصل دوم طرح اصلی را معرفی کرده و به بیان فرضیات اصلی مورد کاربرد خواهیم پرداخت. همچنین المانهای مهم روش المان محدود گالرکین را بیان میکنیم. در فصل سوم دستهای از طرحهای یک گامی عددی را در فضای هیلبرت معرفی میکنیم و تحلیل سازگاری و پایداری را در این چارچوب کار توسعه می دهیم و با مجموع های از شرایط مناسب برای به اصطلاح دوپایداری به اتمام می رسانیم و تجزیه ای از خطای برشی محلی ارایه میدهیم. در فصل آخر دوپایداری و سازگاری طرح میلستین-گالرکین را بر اساس چارچوب کار طرح عددی بیان میکنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی ٬ تقریب المان محدود گالرکین ٬ میلستین ٬خطای همگرایی #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)