پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سولماز انکاری [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: معادلات دیفرانسیل جزیی بیضوی با ضرایب انتشار ناپیوسته در دامنه های کاربردی همچون انتشار از طریق رسانه متخلخل، انتشار میدان الکترومغناطیس در رسانه های ناهمگن، و پروسه های انتشار در سطوح خشن روی می دهند. روش استاندارد برای حل عددی این مسایل با استفاده از روش های عناصر متناهی عبارت است از فرض این واقعیت که، ناپیوستگی در مرزهای سلول های مثلث اولیه بوجود آمده است. اما، این مساله با کاربرد ناپیوستگی در منحنی ها، سطوح، یا چند شاخه ای ها مطابقت نداشته و از قبل قابل شناسایی نیست. یکی از موانع حل اینگونه مسایل ناپیوسته این است که نظریه اختلال برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی، مرزهایی برای اختلال ضرایب در نورم ∞_ Lدر نظر می گیرد، این مساله مستلزم این است که ناپیوستگی به طور کامل همسان بوده، اما ضرایب تقریبی باشند. روش جدید را براساس اختلال ضرایب در نورم L_qبا ∞ < q ارایه می کنیم که به همین دلیل نیازی به تطابق دقیق ضرایب ندارد. از این نظریه اختلال جدید برای فرموله کردن روشهای عناصر محدود تطبیقی جدید استفاده می کنیم تا مسایل ناپیوستگی را حل کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسایل بیضوی #ضرایب ناپیوسته #تخمین اختلال #روشهای عناصر متناهی تطبیقی #نسبت بهینگی از همگرایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)