پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
نرگس پیک‌رایگان [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]
چکیده:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مشتقاتکسریریمانلیوویلوکاپوتو #چندجمله ایدرونیابلاگرانژ #نقاطگاوس‐ ژاکوبی #معادله دیفرانسیل کسری‐تأخیری #معادله دیفرانسیل‐انتگرال تأخیری کسری #معادله دیفرانسیل‐انتگرال تأخیری منفرد کسری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)