احمد معتمدنژاد

استاد دانشکده علوم ریاضی

دکترای ریاضی آنالیز مختلط

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز مختلط -نظریه توابع تک ارز- نظریه تحلیلی چندجمله ایها
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در سالهای 86، 87 ، 88 ، 92، 94 و 99
شرح مختصر (درباره):
1-دوره کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف- 2-دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران؛ عنوان پایاننامه: تقریب قضیه نگاشت ریمان در فضای مختلط n بعدی- 3-دوره دکتری: دانشگاه تهران؛عنوان پایاننامه: بررسی دینامیک چندجمله ایهای متقارن
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
169

Citations

7

h-index

20

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 43
ملیحه رضوانی (1398)، "بررسی هندسی ریشه های یکهنگ سه جمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود باقری متکازینی (1395)، "بررسی توابع یکنواخت ستاره‌گون با ضرایب منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرزانه حبیبی نوده (1394)، "پیچش توابع ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آزیتا بیگ مرادی جبالبازی (1394)، "بررسی خواص توابع دو تک ارز مربوط به عملگر هوهلوف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیده عامری (1394)، "توابع همساز ستاره گون از مرتبه اعداد مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم مهاجر استر آبادی (1393)، "توابع هارمونی شبه ستاره گون بر دیسک واحد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فریبا خواجه وند (1393)، "انتگرال میانگین برای توابع تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه کریمی (1392)، "بررسی عملگرهای انتگرال بر روی توابع مارپیچ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جمال الدین یارعلی (1392)، "توابع همساز ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه خجسته نژاد (1392)، "بررسی رشد قدر مطلق چندجمله ای ها با محدودیت روی ریشه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهتابه بابایی زرینکلایی (1392)، "بررسی ضرایب توابع ستاره گون از مرتبه عدد مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هاجر بدرزاده (1391)، "بررسی نامساوی هایی برای چندجمله ای های خودمعکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پریسا پاکروان (1391)، "توپولوژی رخنه برفضای عملگرهای بسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده آسیه حسینی (1391)، "نامساوی هایی برای مشتق قطبی یک چندجمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عسکری (1391)، "حلقه های IFP و حلقه های شبه-IF"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی مسلمی (1391)، "برآوردهای میانگین انتگرالی برای چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه کیان (1391)، "حلقه ی چندجمله ای های اریب روی حلقه های نیماول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی مجیدی (1391)، "محدودیت روی قدرمطلق صفرهای چندجمله ای با قرار دادن شرایط روی ضرایب آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب بادپیما (1391)، "ناورداهای دیفرانسیلی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زین العابدین محمدی (1391)، "فیلترهای فازی تعمیم یافته در مشبکه های باقیمانده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی هاشمی، محمود بخشی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا وزیری (1391)، "حلقه های SB"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ثمینه ذاکری (1390)، "زیر رده ای از توابع ستاره گون با ضرایب منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عاطفه عباسی (1390)، "بررسی زیر رده ای از توابع تقریبا محدب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیدرضا اللهی (1390)، "متناهیاً انقباض پذیری حلقه ی چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طیبه ابراهیمی (1390)، "بررسی عملگرهای انتگرال بر روی توابع تک ارز و ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه غلامی (1389)، "ساختارهای ابرمختلط روی گروه‎های لی چهار بعدی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، حمید رضا سلیمی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی، کاظم بی تقصیر فدافن [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نرجس سجاد پور (1389)، "رشد ماکزیمم قدرمطلق چندجمله ای های مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه قدیری (1389)، "بررسی پوچ سازهای چندجمله ایها روی مدولها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم تاجیک (1389)، "ایده آل های اول الحاقی روی حلقه های ناجابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم عربی (1389)، "ایده آل های اول وابسته مدول چند جمله ای ها روی حلقه چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی چمنی (1389)، "پرتوهای پارامتری گویا از مجموعه های مولتی برات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا اسماعیلی (1389)، "کران برای صفرهای چند جمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوطالب خان احمدی (1388)، "موضعا همبندی مجموعه جولیا چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رباط سرپوشی (1388)، "نمایش های ماتریسی مثلثی توسیع های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پری پناهی (1388)، "زیرگروههای به طور مرکزی بزرگ در p-گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
همگرایی شعاعهای خارجی گویا در فضای پارامتر چندجمله ایهای متقارن 1385/9/12 6 ماه خاتمه يافته
تعمیم مجموعه مندلبرات برای اعداد هم مختلط 1387/3/5 5 ماه خاتمه يافته
ارتباط بین موضعا همبندی مجموعه ژولیای چندجمله ایهای متقارن و نرمالپذیری 1388/4/27 9 ماه خاتمه يافته
بررسی رشد ماکزیمم قدر مطلق چندجمله ایها 1389/4/20 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهتوپولوژیریاضی مهندسی
یک‌شنبهریاضی 2 علوم پایهتوپولوژی
دوشنبه
سه‌شنبهریاضی مهندسیریاضی مهندسی
چهارشنبهریاضی 2 علوم پایه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ