پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
هاجر بدرزاده [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: یکی از چندجمله ای های مشهور در آنالیز مختلط، چندجمله ای خودمعکوس می باشد. بنابر اصل ماکزیمم قدرمطلق و نامساوی برنشتاین بر روی مشتق چندجمله ای مثلثاتی، می توان نامساوی هایی برای چندجمله ای های مختلط بدست آورد. در این پایان نامه تلاش می شود، تقریبی برای ماکزیمم قدرمطلق چندجمله ای های خودمعکوس، با در نظر گرفتن موقعیت صفرها، ارائه شود و همچنین شرایط کافی را بیان کرده که صفرهای چندجمله ای خودمعکوس درون دایره واحد قرار بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چندجمله ای خودمعکوس #اصل ماکزیمم قدرمطلق #نامساوی برنشتاین #ریشه #تعمیم دادن #کران #مشتق چندجملهای #نامساوی ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)