نگار اقبال

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری تخصصی آمار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: قضایای حدی. فرایندهای تصادفی. متغیرهای تصادفی وابسته. نامساوی های احتمالی
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
عنوان رساله دکتری: رفتار مجانبی شکل های درجه دوم و دوخطی برای متغیرهای تصادفی وابسته
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
7

Citations

2

h-index

7

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 17
زهرا صیدآبادی (1399)، "آزمون های ناپارامتری برای وابستگی ربعی مثبت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال [استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه درویشی بهلولی (1399)، " آزمون های استوار M در مدل های خطی با خطاهای زبر جمعی منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور]
اکرم قائمی زاده (1397)، " اسپلاین‌های جریمه‌ای و کاربردهای نوین آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین حیدری‌نژاد (1397)، "سازگاری قوی M-برآوردها در مدل‌های خطی با خطاهای وابسته زبرجمعی منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مونا عابدی مهر (1396)، "مدل رگرسیونی نرخ شفایافتگی آماسیده در صفر و کاربرد آن در تسهیلات بانکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه شیاسی (1396)، "استنباط بیزی تقریبی مدل‌های الگوی نقطه‌ای فضایی پیچیده با روش تقریب لاپلاس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید افچنگی (1393)، "محاسبات بیزی تقریبی: روش ها و کاربردها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رحیم خیر گو (1393)، "تقریب توزیعهای پسین با استفاده از بسط اچوورث و اتحاد استاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهاحتمال 1
یک‌شنبهآمار احتمال مهندسی (هفته های زوج)مراجعه و رفع اشکالاحتمال 1
دوشنبهمطالعهفرآیندهای تصادفی-حل تمرین (هفته های زوج)
سه‌شنبهفرآیندهای تصادفیمراجعه و رفع اشکالآمار احتمال مهندسی
چهارشنبهفرآیندهای تصادفیمراجعه و رفع اشکال
پنج‌شنبه
توضیحات: n.eghbal@shahroodut.ac.ir

پرسش و پاسخ