نگار اقبال

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری تخصصی آمار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: قضایای حدی. فرایندهای تصادفی. متغیرهای تصادفی وابسته. نامساوی های احتمالی
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
عنوان رساله دکتری: رفتار مجانبی شکل های درجه دوم و دوخطی برای متغیرهای تصادفی وابسته

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 14
مینا بدخشان (1397)، "مدل‌های بقای فضایی بیزی در چارچوب مخاطره‌های متناسب پارامتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]،
اکرم قائمی زاده (1397)، " اسپلاین‌های جریمه‌ای و کاربردهای نوین آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود منوچهر نژاد (1397)، "رهیافت درستنمایی ماکسیمم برای بازسازی تصاویر توموگرافی محاسبه شده نشری تک فوتونی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال، محمدهادی نوری اسکندری[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین حیدری‌نژاد (1397)، "سازگاری قوی M-برآوردها در مدل‌های خطی با خطاهای وابسته زبرجمعی منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مونا عابدی مهر (1396)، "مدل رگرسیونی نرخ شفایافتگی آماسیده در صفر و کاربرد آن در تسهیلات بانکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا عابدین پور لیارجدمه (1396)، "یک مدل منعطف برای پیش‌گویی فضایی پاسخ‌های نرخ به کمک توزیع بتا-دوجمله‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه شیاسی (1396)، "استنباط بیزی تقریبی مدل‌های الگوی نقطه‌ای فضایی پیچیده با روش تقریب لاپلاس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه خدابخشی پالندی (1395)، "همگرایی ارگودیک یکنواخت و هندسی الگوریتم های مونت کارلویی زنجیر مارکوفی مولفه به مولفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه رحمانی (1395)، "همگرایی کامل برآوردگر مدل رگرسیون ناپارامتری با جملات خطای وابسته زبرجمعی منفی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]،
آمنه نوروزی فیروز (1394)، "نابرابری های احتمال و گشتاوری برای مجموع متغیرهای تصادفی در برخی دسته های وابستگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نگار اقبال[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید افچنگی (1393)، "محاسبات بیزی تقریبی: روش ها و کاربردها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال[استاد/ اساتید مشاور]
رحیم خیر گو (1393)، "تقریب توزیعهای پسین با استفاده از بسط اچوورث و اتحاد استاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]، نگار اقبال[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهفرآیندهای تصادفی ۱نظریه مفصل و مدل‌سازی وابستگی
یک‌شنبهنظریه مفصل و مدل‌سازی وابستگیاحتمال ۲
دوشنبهجلسه گروه و دانشکدهمراجعه دانشجویان کارشناسی*
سه‌شنبهاحتمال ۲مراجعه دانشجویان ارشد*
چهارشنبهمراجعه دانشجویان ارشد*فرآیندهای تصادفی ۱
پنج‌شنبه
توضیحات: n.eghbal@shahroodut.ac.ir

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام.
تابلو اعلانات صفحه شخصی من رو نگاه کنید، نمونه سوال پایان‌ترم سال گذشته رو گذاشتم.
موفق باشید
پاسخ: سلام، ساعت‌های مراجعه در برنامه هفتگی مشخص شده