پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ندا شمس [پدیدآور اصلی]، حسین باغیشنی[استاد راهنما]، نگار اقبال[استاد راهنما]
چکیده: در تحلیل بقا‏، معمولا فرض می‌شود که هر واحد‏، پیشامد مورد نظر را در صورت مشاهده طی مدت طولانی‏، تجربه می‌کند. با این حال می‌توان به صراحت فرض کرد که نسبت ناشناخته‌ای از جمعیت هرگز پیشامد مورد آزمایش را تجربه نخواهند کرد و به اصطلاح شفایافته محسوب می‌شوند. مدل‌های زمان پیشرفت‏، زیررده‌ای از مدل‌های بقای شفایافته هستند که این ویژگی را در نظر می‌گیرند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ رهیافت‌های متعددی برای تعیین تابع توزیع این مدل ارائه شده‌اند که یکی از آن‌ها رهیافت مدل مخاطرات متناسب کاکس است. در این پایان‌نامه از یک رهیافت نیمه‌پارامتری برای مدل‌بندی تابع بقا استفاده شده‌ و اثرات ناپارامتری در آن با ‎‎‎P-اسپلاین‌ها‎ مدل‌بندی شده‌اند. هم‌چنین دیدگاه استنباط بر مبنای مکتب بیزی است. مسأله شناسایی‌پذیری مدل هنگامی‌که طول زمان مطالعه به ‌اندازه کافی طولانی نباشد‏، مورد بحث قرار گرفته شده است. دقت مدل پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد مدل بر اساس داده‌های حاصل از یک آزمایش بالینی نمایش داده ‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل بقا‏ #‏مدل زمان پیشرفت‏ #‎‎‎P‏-اسپلاین‏ #‎‎ مدل مخاطرات متناسب کاکس‏ #استنباط بیزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)