ریاضی محض

مهدی ایرانمنش
آناليز تابعی
رتبه علمی: دانشیار

سید حیدر جعفری
ریاضی محض(جبر)
رتبه علمی: دانشیار

سید رضا حجازی
هندسه دیفرانسیل
رتبه علمی: دانشیار

علیرضا خدّامی
آنالیز
رتبه علمی: استادیار

مهدی رضا خورسندی
گرایش جبر
رتبه علمی: استادیار

الهام دسترنج
گرايش نظریه احتمال
رتبه علمی: دانشيار

کامران شریفی
آنالیز تابعی - نظریه عملگرها
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

کوروش عدالت جم
ریاضی محض (هندسه)
رتبه علمی: مربی

احمد معتمدنژاد
آنالیز مختلط
رتبه علمی: استاد

سیدرضا موسوی
ریاضی محض - نظریه گرافهای جبری
رتبه علمی: استادیار

ابراهیم هاشمی
جبر ناجابجایی
رتبه علمی: استاد