دانشکده علوم ریاضی

رئیس دانشکده: مهدی قوتمند

رشته ریاضی در گرایش های دبیری ریاضی ، ریاضی محض و ریاضی کاربردی از سال 1373 فعالیت آموزشی خود را در دانشکده علوم تا سال 1384 بصورت گروه ریاضی ادامه داد.در سال 1384 با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود (با تفکیک از دانشکده علوم پایه) متشکل از دو گروه آموزشی ریاضی محض و ریاضی کاربردی ، آمار تشکیل شد. این دانشکده با گذشت بیست و پنج سال و دایر نمودن رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و جذب هیأت علمی مورد نیاز از پتانسیل علمی و تحقیقاتی مناسبی برخوردار می باشد. هم اکنون 28 عضو هیأت علمی 3 استاد تمام، 15 دانشیار، 9 استادیار و 1مربی به تربیت و آموزش بیش از 400 دانشجوی کارشناسی، بیش از 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و 70 دانشجوی دکتری مشغول می باشند. رشته های تحصیلی موجود در دانشکده علوم ریاضی عبارتند از 1-ریاضیات و کاربردها(کارشناسی) 2- ریاضی محض(کارشناسی ارشد- دکتری) 3- ریاضی کاربردی (کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) 4- آمار ریاضی(کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری) 5- علوم کامپیوتر (کارشناسی). دانشکده ریاضی طی سال های گذشته در مسابقات ریاضی دانشجویی زیر نظر انجمن ریاضی ایران حضور شایسته و فعال داشته و همواره موفق به کسب مدال های نقره و برنز گردیده و از نظر تیمی نیز در بین بیش از 36 دانشگاه کشور موفق به کسب رتبه هشتم تا دهم گردیده است. میزبانی موفق کنفرانس های ریاضی، آمار و تحقیق در عملیات از افتخارات این دانشکده است. در حال حاضر مجله دانشکده ریاضی با عنوان Journal of Algebraic Systems با درجه علمی- پژوهشی رتبه الف و در Scoups نمایه می شود.
تلفن تماس: 023-32300235
تلفن داخلی: 3330
ایمیل: math@shahroodut.ac.ir