ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

شامل گرایشهای، تحقیق در عملیات (بهینه سازی)، آنالیز عددی، ریاضی مالی، گراف و ترکیبیات، کد و رمز

عنوان توضیحات مقطع
ریاضی کاربردی دکترای تخصصی
ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها کارشناسی
علوم کامپیوتر کارشناسی