ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

عبدالله آل‌هوز
ترکیبیات جبری ناجابه‌جایی
رتبه علمی: دانشیار

حجت احسنی طهرانی
آنالیز عددی - کنترل
رتبه علمی: دانشیار

ابوالفضل پورعیدی
علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

میثم علیشاهی
نظریه گراف و ترکیبیات
رتبه علمی: دانشیار

مهرداد غزنوی
تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

جعفر فتحعلی
گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار

مریم قرآنی
علوم نظری کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

مهدی قوتمند
آناليز عددي
رتبه علمی: استاديار

علی مس فروش
معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئی
رتبه علمی: استادیار

سمیه مغاری
نظـریه زبان‌ها و اتومـاتای فــازی (عـلــوم نـظــری کـامپیوتر)
رتبه علمی: استادیار

علیرضا ناظمی
گرایش كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: استاد

محمدهادی نوری اسکندری
كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: استاديار