صادق رحیمی شعرباف مقدس

استاد یار دانشکده علوم ریاضی

دکترای تخصصی ریاضی کاربردی- گرایش علوم کامپیوتر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه انرژی مسکو
زمینه ها و علایق پژوهشی: تئوری گراف- منطق فازی
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: انجام پروژه با مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

رنسانس (1396/9/24)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 40
فهیمه یحیایی (1397)، "بررسی برخی از اعداد رمزی روی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید رحیمی (1397)، "بررسی شاخص وینر در گراف‌های با قطر ثابت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره اسبومحلی (1396)، "بررسی برخی از خواص انرژی فاصله گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه طالبی (1396)، "کاربردهای ماتریس فاصله در گراف‌های مولکولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ام البنین ربیعی (1394)، "گراف بازه ای و کاربردهایش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه امانتی فیض آبادی (1393)، "مدل سازی فازی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فریبا باستانی (1393)، "رنگ آمیزی گراف های مسطح فازی و مسئله چهار رنگ فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود فلاح قاسم آباد (1393)، "تحلیل شبکه های اجتماعی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا آشوری (1392)، "گراف مولکولی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نیکوفرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آیلر کسلخه (1392)، "بررسی جریان ماکسیمم در شبکه های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود تردستی (1392)، "مجموع رنگی گرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره فدائی (1392)، "گراف فازی و برخی از کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه فیاضی (1392)، "بررسی مقادیر ویژه فازی در گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
خدیجه بیگم احمدی (1391)، "بررسی مسئله تشابه فازی و بعضی از کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید جوربنیان (1391)، "رنگ فازی و رنگ آمیزی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه احمد زاده (1391)، "گراف های گاما-بحرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید آدینه پور باغان (1391)، " انرژی گرافهای فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهناز علیین (1390)، "بررسی کدهای خطی و غیر خطی و برخی کاربردهای آن (کدهای LDPC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
صفر محمد نوری (1390)، "مطالعه مسئله رنگ آمیزی گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده معصومه زرگر (1390)، "مطالعه مفهوم احاطه گری در گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم آقائی (1390)، "طراحی بهینه فیلتر پسیو در شبکه قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهام علیمردانی (1389)، "خواص طیفی گراف و بررسی بعضی از کاربردهای آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی رضا زاده (1388)، "امنیت در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بی بی آسیه افضل شهیدی (1388)، "یک دسته بندی از انرژی گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راحله السادات میر کریمی (1388)، "بررسی انرژی گراف در ساختار هیدروکربن های بنزنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، حسین امینی خواه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرش گوهری (1388)، "مطالعه مساله p-مرکز روی گراف های عنکبوتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد امید کاردانی (1388)، "بررسی مساله مکانیابی تدافعی و حل آن به روشهای ابتکاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی حیدری (1387)، "مکانیابی فازی روی شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد قاسم حاجی زاده (1387)، "مساله p – میانه فازی در شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
1390/8/30 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.