پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
محمد امید کاردانی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، [استاد راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد مشاور]
چکیده: آن چه در تحقیق حاضر خواهد آمد، به قرار زیر است: ابتدا در فصل اول، تعاریف، مفاهیم و توضیحاتی را که در روند تحقیق به کار گرفته میشود و آشنایی با انها برای مطالعه و درک درست از مطالب این تحقیق ضروری است، ارایه می کنیم. سپس در فصل دوم، مسأله مکانیابی تدافعی به طور کامل معرفی و مدل سازی می شود. در ادامه در فصول سوم و چهارم به سراغ حل این مسأله خواهیم رفت. ابتدا در فصل سوم، پس از معرفی اجمالی روش جستجوی ممنوعه، به بررسی روش حل مسأله مکانیابی تدافعی به وسیله روش جستجوی ممنوعه خواهیم پرداخت و در انتها نتایج محاسباتی را ارایه میکنیم. روند مشابهی در فصل چهارم، با به کارگیری روش جستجوی همسایگی متغیر صورت خواهد گرفت. در این فصل پس از معرفی روش جستجوی همسایگی متغیر، الگوریتمی ابتکاری بر مبنای این روش برای حل مسأله مکانیابی تدافعی ارایه خواهیم کرد و در انتها به ارایه نتایج محاسباتی خواهیم پرداخت. در ادامه مطالعه و در فصل پنجم، نوع جدیدی از مسأله مکانیابی تدافعی را معرقی خواهیم کرد. در این مسأله جدید، فرض کرد ه ایم که مدافع میتواند هر کسری از یک توان دفاعی کل را در رأسهای شبکه قرار دهد. این مسأله جدید را که از سویی تعمیم مسأله مکانیابی تدافعی و از سوی دیگر پیوسته سازی متغی رهای آن است، " مسأله مکانیابی تدافعی تعمیم یافته " یا به طور معادل " مسأله مکانیابی تدافعی پیوسته " می نامیم.پس از معرفی و مدلسازی مسأله مکانیابی تدافعی پیوسته، در فصل ششم به معرفی روش ابتکاری شبه-الکترومغناطیس و ارایه روش حلی بر مبنای همین روش برای مسأله مکانیابی تدافعی پیوسته و در انتها نتایج محاسباتی را بیان خواهیم کرد. در آخرین فصل، فصل هفتم، به مقایسه نتایج محاسباتی و نتیجه گیری کلی خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئله مکانیابی #مکانیابی تدافعی #روشهای بهینه سازی ابتکاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)