پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی

مهدی رضایی کهخائی
پترولوژی
رتبه علمی: استادیار

مریم شیبی
پترولوژي
رتبه علمی: استاديار

محمود صادقیان
پترولوژی
رتبه علمی: دانشیار

مسعود علی پور اصل
زمین شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استادیار

فرج الله فردوست
زمین شناسی اقتصادی-ژئوشیمی
رتبه علمی: استادیار

حبیب الله قاسمی
پترولوژی
رتبه علمی: استاد تمام

فردین موسیوند
زمین شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استادیار