کارگاه تهیه مقطع

در این گارگاه دستگاههای لازم جهت تهیه انواع مقاطع نازک و صیقلی موجود می باشد و مقاطع مختلف از تمام انواع سنگها و فسیلها قابل تهیه می باشد.