پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی - زمین شناسی اقتصادی - کارشناسی ارشد (1400/6/29)

دروس و ترم بندی رشته زمین شناسی اقتصادی ( مقطع کارشناسی ارشد)

پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی - پترولوژی - دکترای تخصصی (1400/6/29)

دروس و ترم بندی رشته پترولوزی (مقطع دکتری)

آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی - آبشناسی - دکترای تخصصی (1400/6/30)

دروس و ترم بندی رشته آبشناسی (مقطع دکتری)

آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی - زمین شناسی زیست محیطی - کارشناسی ارشد (1400/6/29)

دروس و ترم بندی رشته زمین شناسی زیست محیطی (مقطع کارشناسی ارشد)

آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی - آبشناسی - کارشناسی ارشد (1400/6/29)

دروس و ترم بندی رشته آبشناسی (مقطع کارشناسی ارشد)

زمین شناسی کاربردی - تکتونیک - کارشناسی ارشد (1400/6/29)

دروس و ترم بندی رشته تکتونیک (مقطع کارشناسی ارشد)