پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی

عنوان توضیحات مقطع
پترولوژی کارشناسی ارشد
پترولوژی دکترای تخصصی
زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
زمین شیمی کارشناسی ارشد
گوهرشناسی کاربردی کارشناسی ارشد