اساتید پیشکسوت

حسین حیدرنیا
کانی شناسی
رتبه علمی: مربی

حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)
پترولوژی و انرژی ژئوترمال
رتبه علمی: استاد