آزمایشگاه زیست محیطی و آبشناسی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاهPH متر ، EC متر ، وسايل اندازه گيري نفوذ صحرايي، مولينه ، مواد شيميايي و وسايل آزمايشگاهي اندازه گيري كيفيت آب، آون، سانتریوفوژ، فلیم فتومتر، دستگاه حمام آب، ،شيكر ترازوي ديجيتالي میباشد.