آزمایشگاه زیست محیطی و آبشناسی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه pH متر ، EC متر، وسايل اندازه گيري نفوذ صحرايي، مولينه، مواد شيميايي و وسايل آزمايشگاهي اندازه گيري كيفيت آب، آون، سانتریوفوژ، فلیم فتومتر، دستگاه حمام آب، ،شيكر، ترازوي ديجيتال، دستگاه TOC متر (اندازه گیری کربن آلی در نمونه های مایع و جامد) و دستگاه کروماتوگرافی یونی (Ion chromatograph) میباشد.