آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی

رحیم باقری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: استادیار

هادی جعفری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

گیتی فرقانی تهرانی
اقتصادی-زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار

افشین قشلاقی
زمین شناسی زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار

غلامحسین کرمی
(هیدروژئولوژی)
رتبه علمی: دانشیار