آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی

سمیه زارعی
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: استادیار

رحیم باقری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: دانشیار

هادی جعفری
هیدروژئولوژی (Hydrogeology)
رتبه علمی: دانشیار

گیتی فرقانی تهرانی
اقتصادی-زیست محیطی
رتبه علمی: دانشیار

افشین قشلاقی
زمین شناسی زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]