آزمایشگاه رسوب شناسی

این آزمایشگاه مجهز به انواع الك،شيكر، دستگاه سانتريفوژ، گرمخانه ، ترازوي ديجيتالي ، كلسيمتر، مواد شيميايي و ظروف آزمايشگاهي است که در زمینه آموزشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.