آزمایشگاه فسیل شناسی

این آزمایشگاه مجهز به تعداد 13 دستگاه میکروسکوپ فسیل شناسی و نمونه های متنوعی از فسیل های جانوری و گیاهی از مناطق مختلف ایران می باشد.