مهدی بیاری

پست سازمانی: مسئول دفتر دانشکده و مدیر ساختمان
تلفن:
  داخلی: 2299    مستقیم: 32396007-023
پست الکترونیک: mehdi.biari165@gmail.com

سید رضا میرباقری

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه میکروسکوپی، ماکروسکوپی، رسوب شناسی و فسیل شناسی
تلفن:
  داخلی: 2616    مستقیم: 32392204-023
پست الکترونیک: srmirbagheri@yahoo.com

سودابه سعیدی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه آبشناسی و زمین شناسی زیست محیطی
تلفن:
  داخلی: 2624 و 2618    مستقیم: 32392204-023
پست الکترونیک:

زهره فارسی

پست سازمانی: مسئول آموزش دانشکده
تلفن:
  داخلی: 2577    مستقیم: 32396007-023
پست الکترونیک: