سید رضا میرباقری

پست سازمانی: کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی مسئول آزمایشگاه میکروسکوپی، ماکروسکوپی، رسوب شناسی و فسیل شناسی
تلفن: 09126877545
پست الکترونیک: srmirbagheri@yahoo.com

سودابه سعیدی

پست سازمانی: کارشناس ارشد پترولوژی مسئول آزمایشگاه فتوژئولوژی و کارگاه تهیه مقطع
تلفن:
پست الکترونیک:

زهره فارسی

پست سازمانی: کارشناس ارشد پترولوژی مسئول آموزش و دفتر دانشکده، داخلی 2577
تلفن: 02332392204
پست الکترونیک: