آزمایشگاه سنجش از دور

این آزمایشگاه مجهز به داده هاي رقومي استان سمنان و استانهاي مجاور ،اسكنر ، پرينتر، 5 عدد كامپيوتر همراه با نرم افزار هاي تخصصي سنجش از دور و يك دستگاه پلاتر می باشد. در این آزمایشگاه نرم افزار های مختلف سنجش از راه دور و پردازش تصویر به دانشجویان آموزش داده می شود.