آزمایشگاه اپتیک

این آزمایشگاه مجهز به 18 عدد میکروسکوپ پلاریزان از نوع عبوری انعکاسی است که با استفاده از آنها مقاطع مختلف، اعم از مقاطع نازک، صیقلی و نازک صیقلی که از کانیها، سنگها، کانه ها و فسیلها تهیه شده است مورد مطالعه و شناسایی قرار می گیرد . همچنین این آزمایشگاه مجهز به سیستم عکسبرداری از مقاطع مختلف می باشد که در زمینه آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.