زمین شناسی کاربردی

مهدی جعفرزاده
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
رتبه علمی: دانشيار

رمضان رمضانی اومالی
زمین شناسی ساختمانی و تکتو نیک
رتبه علمی: دانشیار

عزیز الله طاهری
چینه شناسی و فسیل شناسی
رتبه علمی: استاد

علی اکبر مومنی
زمین شناسی مهندسی
رتبه علمی: دانشیار