آزمایشگاه سنگ شناسی و کانی شناسی

در این آزمایشگاه تعداد فراوانی نمونه دستی، از کانیهای سیلیکاته و غیر سیلیکاته و سنگهای مختلف آذرین ، رسوبی و دگرگونی موجود می باشد. دانشجویان در این آزمایشگاه با روشهای مختلف شناسایی کانیها و سنگها آشناشده و به مطالعه آنها می پردازند.