موزه زمین شناسی

موزه زمین شناسی دارای نمونه های جالبی از انواع سنگها، سنگواره ها، بلورها( به خصوص نمونه های مربوط به استان) که در نوع خود از بهترینهاست، می باشد. در این راستا سعی بر آن است با انجام عملیاتهای صحرایی متعدد به نقاط مختلف ایران، نمونه های مختلف سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی، نمونه های مختلف بلورها، انواع سنگواره های گیاهی و جانوری، نمونه های سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها، انواع مدلهای سیستم تبلور کانیها همراه با نمونه های اصلی آن جمع آوری گردد.