کارگاه نقشه برداری

دارای مجموعه كاملي از دستگاههاي پيشرفته نقشه بردارياست.