ژئومغناطیس

مجهز به دستگاه حساسیت سنج مغناطیسی مدل MFK1-FA و دستگاه پردازش داده هاست.