آزمایشگاه فتوژئولوژی

این آزمایشگاه مجهز به 13 عدد استریوسکوپ میباشد .در این آزمایشگاه با استفاده از عکس های هوایی و استریوسکوپ ، نقشه های زمین شناسی تهیه می گردد .همچنین نقشه های زمین شناسی با مقیاسهای 100000/1 و250000/1 و نقشه های توپوگرافی مناطق مختلف ایران نیز در این آزمایشگاه موجود می باشد .از امکانات این آزمایشگاه در زمینه های آموزشی ، پژوهشی استفاده می شود .