گروه مهندسی سازه و زلزله

فرنوش باسلیقه
سازه
رتبه علمی: استادیار

حسین پهلوان
مهندسی زلزله
رتبه علمی: استادیار

سید مهدی توکلی
مهندسی عمران گرایش سازه
رتبه علمی: دانشیار

میثم جلالی
مهندسی سازه/مهندسی زلزله
رتبه علمی: استادیار

فرشید جندقی علائی
سازه
رتبه علمی: دانشیار

ابراهیم زمانی بیدختی
سازه
رتبه علمی: استادیار

محمد شامخی امیری
زلزله
رتبه علمی: استادیار

جلیل شفائی
مهندسی عمران-گرایش سازه
رتبه علمی: استادیار

وحید رضا کلات جاری
سازه
رتبه علمی: دانشیار

علی کیهانی
مهندسی سازه و مهندسی زلزله
رتبه علمی: دانشیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

احمد احمدی
سازه های هیدرولیکی
رتبه علمی: دانشیار

صمد امامقلی زاده
مهندسی آب
رتبه علمی: استاد

رامین امینی
سازه های هیدرولیکی
رتبه علمی: دانشیار

طاهره تقی زاده فیروزجایی
آب و فاضلاب
رتبه علمی: استادیار

بهناز دهرآزما
مهندسی محیط زیست
رتبه علمی: دانشیار

سید فضل الله ساغروانی
هیدرولیک
رتبه علمی: دانشیار

ساقی سعیدطهرانی
سواحل، بنادر و سازه های دریایی
رتبه علمی: استادیار

امیر عباس عابدینی
هیدرولیک
رتبه علمی: استادیار

مهدی عجمی
سازه های هیدرولیکی و دریایی
رتبه علمی: استادیار

Saeed Golian گلیان
مهندسی عمران- مهندسی آب
رتبه علمی: دانشیار

عماد محجوبی
مهندسی عمران محیط زیست - منابع آب
رتبه علمی: استادیار

محمد مونسان
مهندسی معماری دریایی
رتبه علمی: استادیار

رمضان واقعی
مهندسی محیط زیست
رتبه علمی: استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداری

ایمان آقایان
راه و ترابری
رتبه علمی: دانشيار

امیر بذرافشان مقدم
خاک و پی (ژئوتکنیک)
رتبه علمی: استادیار

بهناز بیگدلی
سنجش از دور-فتوگرامتری
رتبه علمی: دانشیار

عبدالاحد چوپانی
برنامه ریزی حمل و نقل
رتبه علمی: استادیار

سید علی حسینی
راه و ترابری
رتبه علمی: استادیار

حسین قاسم زاده طهرانی
راه و ترابری
رتبه علمی: استادیار

سعید قره چلو
سنجش از دور و GIS
رتبه علمی: استادیار

محسن کرامتی
مهندسی ژئوتکنیک - ژئوتکنیک زیست محیطی
رتبه علمی: استادیار

مهدی گلی
ژئودزی
رتبه علمی: استادیار

عباس محمدی
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
رتبه علمی: مربی

رضا نادری
روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار

مدعو

پژمان امینیان
عمران
رتبه علمی: استادیار

رضا بابایی سمیرمی

رتبه علمی: مربی

غلامحسین صادقی

رتبه علمی: مربی

محمدعلی مزینانیان
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
رتبه علمی: مربی