آزمایشگاه محیط زیست

- اسپکتروفتومتر - pH متر - روش استاندارد و TDS متر - BOD متر - COD متر - جامد جار تست - فیلتراسیون خلاء - ترازو با دقت 0.0001 گرم - دستگاه یون متر - انکوباتور - اختلاط نمونه¬ها - EC متر - تیتراسیون - کوره الکتریکی - آون تا حجم 10 میلی لیتر -حمام اولتراسونیک - روش تیتراسیون -دستگاه سوکسله - حمام آب - پمپ پریستالتیک - روش استاندارد TSS - روش استانداردTVS روش استانداردTS