گروه مهندسی سازه و زلزله

این گروه در برگیرنده رشته گرایشهای سازه و زلزله و کارشناسی مهندسی عمران میباشد. دراین گروه اموزشی دانشجویان در مقطع کارشناسی عمران ، یک گرایش ارشد و یک گرایش دکتری به شرح جدول ذیل مشغول به تحصیل میباشند.

عنوان توضیحات مقطع
عمران - زلزله کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - عمران کارشناسی
عمران - سازه کارشناسی ارشد
عمران - سازه دکترای تخصصی