مدعو

پژمان امینیان
عمران
رتبه علمی: استادیار

رضا بابایی سمیرمی

رتبه علمی: مربی

غلامحسین صادقی

رتبه علمی: مربی

محمدعلی مزینانیان
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
رتبه علمی: مربی