ملیحه یعقوبی

پست سازمانی: مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران
تلفن:
  داخلی: 3300-32300240    مستقیم:
پست الکترونیک:

ابوالفضل محمدی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک ، تست مصالح و تکنولوژی بتن دانشکده مهندسی عمران
تلفن:
  داخلی: 3501-32300240    مستقیم:
پست الکترونیک:

تورج خسروی

پست سازمانی: کارشناس مسئول آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی عمران
تلفن:
  داخلی: 3276-32300240    مستقیم:
پست الکترونیک:

محبوبه جعفری

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی و کمیته منتخب دانشکده مهندسی عمران
تلفن:
  داخلی: 3308-32300240    مستقیم:
پست الکترونیک: jafarimahboobe22@gmail.com