گروه مهندسی آب و محیط زیست

احمد احمدی
سازه های هیدرولیکی
رتبه علمی: دانشیار

صمد امامقلی زاده
مهندسی آب
رتبه علمی: استاد

رامین امینی
سازه های هیدرولیکی
رتبه علمی: دانشیار

طاهره تقی زاده فیروزجایی
آب و فاضلاب
رتبه علمی: استادیار

بهناز دهرآزما
مهندسی محیط زیست
رتبه علمی: دانشیار

سید فضل الله ساغروانی
هیدرولیک
رتبه علمی: دانشیار

ساقی سعیدطهرانی
سواحل، بنادر و سازه های دریایی
رتبه علمی: استادیار

امیر عباس عابدینی
هیدرولیک
رتبه علمی: استادیار

مهدی عجمی
سازه های هیدرولیکی و دریایی
رتبه علمی: استادیار

Saeed Golian گلیان
مهندسی عمران- مهندسی آب
رتبه علمی: دانشیار

عماد محجوبی
مهندسی عمران محیط زیست - منابع آب
رتبه علمی: استادیار

رمضان واقعی
مهندسی محیط زیست
رتبه علمی: استادیار