مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
Saeed Golian گلیانمهندسی عمران- مهندسی آبدانشیار11731751943
امیر عباس عابدینیهیدرولیکاستادیار71462
حسین قاسم زاده طهرانیراه و ترابری استادیار 90610182
علی کیهانیمهندسی سازه و مهندسی زلزلهدانشیار149616263
رضا نادریروشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگدانشیار193311203
احمد احمدیسازه های هیدرولیکیدانشیار422923313
رامین امینیسازه های هیدرولیکیدانشیار3
وحید رضا کلات جاریسازهدانشیار3
فرنوش باسلیقهسازهاستادیار2
عباس محمدیمهندسی و برنامه ریزی حمل و نقلمربی1
مهدی عجمیسازه های هیدرولیکی و دریاییاستادیار2
رمضان واقعیمهندسی محیط زیستاستادیار2
محمد شامخی امیریزلزلهاستادیار2
بهناز بیگدلیسنجش از دور-فتوگرامتریدانشیار3
ساقی سعیدطهرانیسواحل، بنادر و سازه های دریاییاستادیار2
عماد محجوبیمهندسی عمران محیط زیست - منابع آباستادیار17203725112
امیر بذرافشان مقدمخاک و پی (ژئوتکنیک)استادیار32310283782
سید علی حسینیراه و ترابریاستادیار1554301123472
میثم جلالیمهندسی سازه/مهندسی زلزلهاستادیار1304298549192
عبدالاحد چوپانیبرنامه ریزی حمل و نقلاستادیار15054078410112
ابراهیم زمانی بیدختیسازهاستادیار1665442
مهدی گلیژئودزیاستادیار11975897622242
حسین پهلوانمهندسی زلزلهاستادیار146751279512172
جلیل شفائیمهندسی عمران-گرایش سازهاستادیار3988815288713212
سعید قره چلوسنجش از دور و GISاستادیار374990191614192
سید مهدی توکلیمهندسی عمران گرایش سازهدانشیار76811147419817173
فرشید جندقی علائیسازهدانشیار633111210763583
محسن کرامتیمهندسی ژئوتکنیک - ژئوتکنیک زیست محیطیاستادیار270111118138815362
سید فضل الله ساغروانیهیدرولیکدانشیار381121672521027383
بهناز دهرآزمامهندسی محیط زیستدانشیار589141403801021373
ایمان آقایانراه و ترابریدانشيار671141904601237493
صمد امامقلی زادهمهندسی آباستاد 170423321410881844764
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران