گروه مهندسی آب و محیط زیست

این گروه آموزشی در بر گیرنده رشته گرایشهای مرتبط با مهندسی آب و محیط زیست مشتمل بر 4 گرایش ارشد و 4 گرایش دکتری به شرح جدول ذیل میباشد.

عنوان توضیحات مقطع
عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد
عمران – مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد
عمران - سازه های هیدرولیکی دکترای تخصصی
عمران – مهندسی منابع آب دکترای تخصصی
عمران – محیط زیست دکترای تخصصی
عمران - سازه های دریایی دکترای تخصصی