گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداری - مهندسی نقشه برداری - کارشناسی (1400/9/20)

جدول ترم بندی دوره کارشناسی(ترتیب اخذ دروس)

گروه مهندسی سازه و زلزله - مهندسی عمران - عمران - کارشناسی (1398/9/6)

جدول دروس و ترم بندی دانشکده مهندسی عمران