مرکز محاسبات سریع

مرکز محاسبات سریع دانشکده مهندسی عمران از سال 1393 آغاز به کار نموده است. در حال حاضر 13 سیستم محاسباتی در قالب 8 بسته آماده ارائه خدمات به دانشجویان و متقاضیان عزیز می باشد.

  • بسته شماره 1:

CPU: Core i7 4790K 4GHz
Core: 4
Cache: 8 MB
RAM: 8 GB DDR3
Graphic: Geforce GTX 750 Ti
HDD: 100 GB

  • بسته شماره 2:

CPU: Core i7 4790K 4GHz
Core: 4
Cache: 8 MB
RAM: 16 GB DDR3
Graphic: Geforce GTX 750 Ti
HDD: 100 GB

  • بسته شماره 3:

CPU: Core i7 4790K 4GHz
Core: 4
Cache: 8 MB
RAM: 32 GB DDR3
Graphic: Geforce GTX 750 Ti
HDD: 100 GB

  • بسته شماره 4:

CPU: Core i7 4790K 4GHz
Core: 4
Cache: 8 MB
RAM: 32 GB DDR3
Graphic: Geforce GTX 1050 Ti
HDD: 100 GB

  • بسته شماره 5:

CPU: Core i7 8700K 3.7GHz
Core: 6
Cache: 12 MB
RAM: 8 GB DDR4
Graphic: Geforce GTX 1050 Ti
HDD: 100 GB

  • بسته شماره 6:

CPU: Core i7 8700K 3.7GHz
Core: 6
Cache: 12 MB
RAM: 16 GB DDR4
Graphic: Geforce GTX 1050 Ti
HDD: 100 GB

 

  • بسته شماره 7:

CPU: Core i7 8700K 3.7GHz
Core: 6
Cache: 12 MB
RAM: 32 GB DDR4
Graphic: Geforce GTX 1050 Ti
HDD: 100 GB

 

  • بسته شماره 8:

CPU: Core i7 8700K 3.7GHz
Core: 6
Cache: 12 MB
RAM: 64 GB DDR4
Graphic: Geforce GTX 1050 Ti
HDD: 100 GB