گروه مهندسی سازه و زلزله

فرنوش باسلیقه
سازه
رتبه علمی: استادیار

حسین پهلوان
مهندسی زلزله
رتبه علمی: استادیار

سید مهدی توکلی
مهندسی عمران گرایش سازه
رتبه علمی: دانشیار

میثم جلالی
مهندسی سازه/مهندسی زلزله
رتبه علمی: استادیار

فرشید جندقی علائی
سازه
رتبه علمی: دانشیار

ابراهیم زمانی بیدختی
سازه
رتبه علمی: استادیار

محمد شامخی امیری
زلزله
رتبه علمی: استادیار

جلیل شفائی
مهندسی عمران-گرایش سازه
رتبه علمی: استادیار

وحید رضا کلات جاری
سازه
رتبه علمی: دانشیار

علی کیهانی
مهندسی سازه و مهندسی زلزله
رتبه علمی: دانشیار