آزمايشگاه مكانيك خاك

تجهيزات آموزشي - دستگاه حد رواني خاك بروش نفوذ مخروط - دستگاه كاسه گراند دستي و برقي - شيكر برقي مجهز به انواع الك - ميكسر هيدرومتر و مجهز به چگال سنج ، ترمومتر و كرنومتر - وسايل تعيين حد انقباض خاك - شيكر برقي و دستي ارزش ماسه اي با كليه لوازم جانبي مورد نياز آزمايش - انواع قالب پراكتور و چكشهاي مختلف جهت تراكم خاك - دستگاه تحكيم - دستگاه برش مستقيم خاك - وسايل آزمايش دانسيته به روش مخروط ماسه وآب - وسايل و تجهيزات كامل بارگذاري صفحه - C B R - دستگاه كامل S P T بنزيني - دستگاه پنتروستر خاك جهت تعيين بار پذيري خاك تجهيزات پژوهشي - دستگاه سه محوري