گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداری

این گروه آموزشی در بر گیرنده رشته گرایشهای مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک، نقشه برداری و راه و ترابری مشتمل بر2 گرایش ارشد و 2 گرایش دکتری به شرح جدول ذیل میباشد.

عنوان توضیحات مقطع
عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
عمران - ژئوتکنیک دکترای تخصصی
عمران - راه و ترابری دکترای تخصصی
مهندسی نقشه برداری کارشناسی